21.10.2021, 10:21  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 o egzaminach
 wymagania
 informatory
 procedury
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 5 gości online


 Szukaj na stronie
O egzaminach   E-mail
10.09.2012, 14:36

OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINACH EKSTERNISTYCZNYCH

indent Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 80, poz. 542) egzaminy eksternistyczne są częścią zewnętrznego systemu egzaminowania. Przygotowują i przeprowadzają je Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

indent Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU z 17 lutego 2012 r, poz. 188), które weszło w życie dnia 1 września 2012 r.

indent Egzaminy eksternistyczne przeznaczone są dla osób dorosłych, które decydują się na samodzielne przygotowanie do egzaminów.

indent W trybie eksternistycznym można uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, a od roku 2013 również zasadniczej szkoły zawodowej. Uwaga: Do egzaminu maturalnego można przystąpić dopiero po uzyskaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.

indent Sesje egzaminacyjne organizowane są dwa razy w roku:
     w sesji jesiennej od 1 do 31 października
     w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego.

indent  Egzaminy eksternistyczne z danego zakresu i przedmiotu odbywają się w całym kraju w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Miejsca przeprowadzania egzaminów wyznaczają okręgowe komisje egzaminacyjne.

indent  Arkusze egzaminacyjne dla zdających dany przedmiot są jednakowe w całym kraju.

indent  Prace egzaminacyjne zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. Każdy test oceniany jest w skali stopni szkolnych, stąd można otrzymać oceny od niedostatecznej po celującą.

Lista przedmiotów, które obowiązują na egzaminach eksternistycznych

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM*

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA – PRZEDMIOTY
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

 Język polski
 Język obcy:
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia i społeczeństwo
 Przyroda
 Matematyka
 Informatyka
 Język polski
 Język obcy:
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia
 WOS
 Bioligia
 Geografia
 Chemia
 Fizyka
 Matematyka
 Informatyka
 Język polski
 Język obcy:
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia
 WOS
 Biologia
 Geografia
 Chemia
 Fizyka
 Matematyka
 Podstawy przedsiębiorczości
 Technologia informacyjna
 Język polski
 Język obcy:
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia
 WOS
 Biologia
 Geografia
 Chemia
 Fizyka
 Matematyka
 Podstawy przedsiębiorczości
 Informatyka
* Od sesji jesiennej 2013 r. na egzaminach z zakresu gimnazjum będą obowiązywały wymagania opisane w „nowej” podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).
** Pierwsze egzaminy z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej odbędą się w sesji zimowej (luty) 2013 r. z języka polskiego, historii i WOS, pozostałe będą przeprowadzane od sesji jesiennej 2013 r.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

indent Do egzaminów eksternistycznych z zakresu :
    szkoły podstawowej dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która nie ukończyła sześcioletniej szkoły podstawowej, albo osobę, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej;
     gimnazjum dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej;
     liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
    wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

indent Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, składa do OKE wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych (pobierz wniosek) wraz z kserokopią stron dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, który zawiera datę i miejsce urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL.

indent Do wniosku dołącza się odpowiednio:
    świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej albo indeks zawierający wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych – jeśli zdający ubiega się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum,
    świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej – jeśli zdający ubiega się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego,
    świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej – jeśli zdający ubiega się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

indent  Osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju niepełnosprawności, wraz z wnioskiem składa zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji.

indent  Okręgowa komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

indent  W przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o zwolnienie z opłaty. Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej składa dyrektorowi OKE:
       deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy (pobierz odpowiednią deklarację: deklaracja - szkoła podstawowa,    deklaracja - gimnazjum,    deklaracja - liceum,   deklaracja - zasadn. szk. zawodowa - przedmioty ogólne),
      dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z opłat (pobierz wniosek o zwolnienie.).

indent Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu danego typu szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od daty rozpoczęcia pierwszej sesji egzaminacyjnej, do której ta osoba została dopuszczona, tzn. w ciągu sześciu kolejnych sesji egzaminacyjnych.
W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się o przedłużenie okresu zdawania egzaminów o dwie kolejne sesje. Wówczas składa ona stosowny wniosek do dyrektora OKE (pobierz wniosek o przedłużenie).

indent Osoba, która ponownie ubiega się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu zdawania egzaminów eksternistycznych, ma prawo złożyć wniosek do dyrektora OKE o zaliczenie poprzednio zdanych egzaminów eksternistycznych (pobierz wniosek o zaliczenie).

FORMA EGZAMINU

indent Egzaminy eksternistyczne ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji mają wyłącznie formę pisemną. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający zadania różnego typu:
    zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie)
    oraz zadania otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej odpowiedzi).

ORGANIZACJA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

indent Egzamin eksternistyczny z danego przedmiotu odbywa się w całym kraju tego samego dnia, o tej samej godzinie, a zdający otrzymują ten sam arkusz egzaminacyjny.

indent Egzaminy będą przeprowadzane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października oraz w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego.

indent  Harmonogram przeprowadzania egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE – archiwum.cke.edu.pl.

ARKUSZE EGZAMINACYJNE

indent W arkuszach znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Przy każdym zadaniu jest zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie punktów, którą można otrzymać za poprawne rozwiązanie zadania.

indent Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera instrukcję, którą należy przeczytać i podczas egzaminu stosować się do jej zaleceń.

indent Arkusze egzaminacyjne są kodowane zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym.

indent Prace egzaminacyjne sprawdzają, stosując jednolite w całym kraju kryteria oceniania, zewnętrzni egzaminatorzy wpisani do ewidencji okręgowych komisji egzaminacyjnych.

WYNIKI EGZAMINU

indent Wyniki egzaminu są komunikowane w skali stopni szkolnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

indent Aby zdać egzamin z danego przedmiotu, należy otrzymać przynajmniej stopień dopuszczający, czyli uzyskać z egzaminu minimum 30% punktów.

indent Prace egzaminacyjne będą oceniane w punktach, które zostaną przeliczone na stopnie szkolne. Zasada przeliczenia punktów na oceny szkolne została podana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.

indent Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym przelicza się na  stopnie szkolne w następujący sposób:
   93%-100% pkt  – celujący (6)
   78%-92% pkt    – bardzo dobry (5)
   62%-77% pkt    – dobry (4)
   46%-61% pkt    – dostateczny (3)
   30%-45% pkt    – dopuszczający (2)
   poniżej 30% pkt – niedostateczny (1)

indent  Wszelkie informacje o egzaminach eksternistycznych można znaleźć na stronach internetowych Centralnej (CKE) i ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Pod zakładką „Egzaminy eksternistyczne” umieszczono zarówno informacje o wymaganiach egzaminacyjnych jak i informacje organizacyjne.

  Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie - archiwum.cke.edu.pl

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku - www.oke.gda.pl
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - www.oke.jaworzno.pl
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie - www.oke.krakow.pl
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży - www.oke.lomza.pl
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi - www.komisja.pl
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu - www.oke.poznan.pl
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie - www.oke.waw.pl
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu - www.oke.wroc.pl

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna