13.04.2021, 14:59  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 4 gości online


 Szukaj na stronie
Polska w PIRLS 2006   E-mail
10.10.2005, 12:16
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) to międzynarodowe badanie osiągnięć w rozumieniu czytanego tekstu przeprowadzane od 1991 roku na reprezentatywnych próbkach dziesięciolatków. W projekcie PIRLS 2006 bierze udział 40 krajów.
Badanie koordynuje IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Oceny Osiągnięć Szkolnych z siedzibą w Amsterdamie i centrum obliczeniowym w Hamburgu.

Przedmiotem pomiaru jest czytanie:
- dla doświadczenia literackiego (teksty literackie)
- w celu uzyskania informacji (teksty użytkowe).
W trakcie badania uczeń rozwiązuje test składający się z dwóch części, odpowiadających dwóm wymienionym wyżej rodzajom czytania. Na wykonanie każdej części, składającej się z tekstu i kilkunastu zadań (zamkniętych i otwartych), przeznacza się 40 minut – z 10-minutową przerwą.

Pomiarowi osiągnięć w czytaniu towarzyszy badanie ankietowe:
- uczniów (m.in.: zainteresowania, stosunek do nauki czytania, metody uczenia się czytania, otrzymywana pomoc)
- nauczycieli (m.in.: przygotowanie zawodowe, metody nauczania czytania, pomoce dydaktyczne, ocenianie)
- rodziców (m.in.: rozwój dziecka, wykształcenie i sytuacja socjoekonomiczna, pomoc udzielana dziecku, opinia o szkole)
- dyrektorów szkół (m.in.: zasoby szkoły, strategie nauczania, rola dyrektora, współpraca z rodzicami).

Polska przystąpiła do projektu PIRLS 2006 na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 stycznia 2004 r. Wykonanie zadania zlecono Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor tej instytucji, Maria Magdziarz,  powołała z dniem 9 września 2004 r. grupę seminaryjną w składzie:
· prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski – koordynator krajowy (Instytut Psychologii PAN)
· Adam Brożek – kierownik projektu (CKE)
· dr Roman Dolata (Wydział Pedagogiczny UW)
· dr Jacek Kozieł (OKE w Łodzi)
· dr Henryk Szaleniec (OKE w Krakowie)
· Agata Wiśniewska (CKE)
· Dominik Mytkowski (CKE)
· Adrianna Paszkiewicz-Gatkowska (rekomendowana przez OKE w Warszawie)
· Anna Szmyt (rekomendowana przez OKE we Wrocławiu)
· Zofia Badura-Tegnerowicz (rekomendowana przez OKE we Wrocławiu).

Grupa seminaryjna przygotowała dobór próbki pilotażowej, przełożyła z języka angielskiego testy, kwestionariusze ankiet oraz Podręcznik administratora PIRLS w szkole (szczegółową instrukcję badania). Następnie w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę badania pilotażowego – PENTOR Instytut Badania Opinii i Rynku S.A. Badanie pilotażowe objęło ok. 1400 uczniów z 35 szkół, przeprowadzono je w kwietniu 2005 r. Po badaniu prace uczniów zostały przez członków grupy seminaryjnej sprawdzone, a rozwiązania zadań otwartych zakodowane wg międzynarodowego klucza. Połowa prac była kodowana podwójnie (niezależnie przez dwóch koderów) – co jest podstawą oszacowania rzetelności kodowania. Na koniec wszystkie dane zostały wprowadzone do bazy i przekazane do centrum obliczeniowego w Hamburgu. Po zweryfikowaniu danych IEA stwierdziła, że spełniamy wszystkie normy uprawniające do włączenia wyników naszych uczniów do międzynarodowych porównań.

Harmonogram dalszych działań w ramach projektu PIRLS 2006 jest następujący:
2005:
- założenie bazy danych dla szkół, uczniów i nauczycieli na badania główne w kwietniu 2006 r.
- przetłumaczenie testów kotwiczących (użytych w poprzednim badaniu)
- przygotowanie do druku zeszytów testowych i kwestionariuszy ankiet
2006:
- wydrukowanie zeszytów testowych i kwestionariuszy ankiet
- przeprowadzenie badania głównego na próbce ok. 5500 uczniów ze 150 szkół
- sprawdzenie i zakodowanie rozwiązań zadań otwartych
- wprowadzenie danych do bazy i przekazanie jej do centrum obliczeniowego w Hamburgu
- napisanie Encyklopedii (informacji o polskim systemie szkolnym – do międzynarodowego raportu)
2007:
- opracowanie i wydanie (grudzień) międzynarodowego raportu PIRLS 2006.

                                                                              
                                                                
Warszawa, październik 2005 r.

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna