06.07.2020, 14:06  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Informacje ogólne
indent Kto może być?
indent Jakie dokumenty?
indent Co dalej?
 O szkoleniach
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 7 gości online


 Szukaj na stronie
Kto może być egzaminatorem?   E-mail
07.04.2004, 16:11


O tym, kto może zostać egzaminatorem rozstrzyga Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 257, poz.2572 z późniejszymi zmianami) :
 
Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o systemie oświaty egzaminatorem może być osoba, która:
 
1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
 
2. posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,
 
3. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, co oznacza, że: 
 ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, 
 nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie,
 nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 
4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminów.
 
Zgodnie z art. 9c ust. 4 egzaminatorem w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może być również osoba, która:
 
1. jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego,
 
2. posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu oraz uzyskany w okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin,
 
3. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, co oznacza, że:
 
 ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie,
 nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 
4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminów. 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna