06.07.2020, 13:11  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Informacje ogólne
indent Kto może być?
indent Jakie dokumenty?
indent Co dalej?
 O szkoleniach
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 5 gości online


 Szukaj na stronie
Gdzie i jakie dokumenty należy składać?   E-mail
07.04.2004, 16:25

Aktualizacja 12.10.2006 r.

Kandydat na egzaminatora składa do właściwej dla swojego terenu zamieszkania okręgowej komisji egzaminacyjnej (patrz adresy i zasięg OKE) następujące dokumenty:

 wniosek (formularz) o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów - do pobrania na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,

 odpis (lub potwierdzoną kserokopię) dyplomu ukończenia uczelni/szkoły wyższej,
nauczyciel - potwierdzoną kserokopię dokumentu o kwalifikacjach pedagogicznych, (jeśli na dyplomie nie ma zapisu "specjalność nauczycielska"),

 nauczyciel akademicki - zaświadczenie o prowadzonej pracy dydaktycznej w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,

 
Uwagi dotyczące wymogów wobec składanych dokumentów
 
 Wszystkie kserowane dokumenty należy uwierzytelnić. Poświadczenia zgodności z oryginałem może dokonać pracodawca lub upoważniona przez niego osoba, dysponująca pieczęcią imienną. Kserokopia powinna być potwierdzona pieczęcią szkoły, pieczątką imienną, datą i podpisem upoważnionej osoby oraz pieczątką o treści: "stwierdzam zgodność kopii z oryginałem".

 Na pierwszej stronie wniosku musi być jednoznacznie zaznaczona deklaracja, z jakiego typu egzaminu kandydat pragnie zostać egzaminatorem. Jej brak uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny jego kwalifikacji.

 W przypadku, gdy zapis w dyplomie nie wskazuje na posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (brak wpisu: "specjalność nauczycielska"), a kandydat w trakcie studiów zaliczył wymagane zajęcia, obowiązany jest dołączyć odpowiednie zaświadczenie z macierzystej uczelni o tychże uprawnieniach. 

 Zaświadczenia o stażu pracy dydaktycznej lub przebiegu pracy zawodowej (zawarte w formularzu) powinny obejmować tylko ostatnie sześć lat. 

 Nauczyciele akademiccy winni dostarczyć zaświadczenie z wyszczególnieniem dziedziny, z której na co dzień prowadzą zajęcia dydaktyczne a nie np. wydziału, jako miejsca zatrudnienia.

 Wniosek/formularz należy czytelnie i dokładnie wypełnić oraz podpisać. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione - nie należy pozostawiać nie wypełnionych rubryk.

 Osoby, które mają wystawiony dyplom na inne nazwisko (np. panieńskie), przedstawiają dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. poświadczoną kserokopię odpowiedniej strony z dowodu osobistego).
 


 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna